اعضاء هیأت مدیره

دکتر علیرضا مقدس زاده اردبیلی

سمت (نایب رئیس هیئت مدیره)

(شرکت فرآیندنو)

دکتر حسین سلطانی نیا

سمت رئیس هیأت مدیره

مهندس نادر عطائی

سمت عضو هیأت مدیره

(گروه جهانپارس)

مهندس ناصر معدلی

سمت عضو هیأت مدیره

(شرکت پرلیت)

مهندس مجید کربلایی کاظمی

سمت مدیرعامل

مهندس محمد عطاردیان

سمت عضو هیأت مدیره

(شرکت تضامنی عطاردیان)