سهامداران حقوقی گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا

 

 

 

  • شرکت صنعت احداث عطاردیان

 

 

 

  • شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی ( رامپکو) https://rampcogroup.com/fa