سهامداران حقیقی گروه

 

گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا شامل 32 سهامدار حقیقی میباشد که همه آنها از کارآفرینان و اقتصاددانان برجسته کشور می باشند.