منشور گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا

  • تلاش در جهت کمک به فعالیت های اقتصادی و ترویج فرهنگ اقتصاد رقابتی و مقاومتی

  • بسط فرهنگ کارآفرینی و کمک به توسعه کسب و کارها و کمک به تولید کالا از طریق راه اندازی بسترهای صادراتی مناسب

  • بهره گیری از مبانی اقتصاد آزاد به عنوان محور اصلی توسعه

  • رعایت قوانین و مقررات و انجام تجارت منصفانه

  • حفظ حقوق و انسجام و یکپارچگی سازمانی کلیه ذینفعان