گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا (سهامی خاص) با هدف گردآوری صاحبان مشاغل خصوصی ایران و استفادۀ بهینه از منابع داخلی و کمک به رشد اقتصادی کشور، تجمیع توانمندی ها و هم افزائی قوای فنّی ، مدیریتی ، اجرائی و اقتصادی کارآفرینان بخش خصوصی در تاریخ 1396/05/10 تأسیس گردید و در عرصه های مختلف اقتصادی و تجاری در حال فعالیت می باشد . بدیهی است بهره گیری از دانش و سوابق ارزشمند صاحبان و مدیران اجرایی شرکت در جهت پیشبرد اهداف و افزایش بهره وری سرمایه گذاری شرکت نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد .این شرکت متشکل از 51 سهامدار (16 سهامدار حقوقی و 35 سهامدار حقیقی) می باشد