فرصت ژئواکونومیک  ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU)

فرصت ژئواکونومیک ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU)

فرصت ژئواکونومیک  ورود به اتحادیۀ ارواسیا (EAEU)   (EAEU) یا اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا با هدف بهبود سطح زندگی و توسعه پایدار کشورهای عضو (روسیه ، بلاروس ، قزاقستان ، ارمنستان و قرقیزستان ) در سال 2014 تأسیس شد .یکی از ویژگی های ملموس که در مدل اتحادیه اوراسیا مورد نظر می باشد صفر شدن تعرفۀ […]

ادامه مطلب